INSCHRIJVINGSBELEID

De keuze van een school is belangrijk. Het eerste contact met de school is nog belangrijker.

Onze zorgcoördinator, Mevrouw Caroline Gijbels (zorgcoördinator kleuters) is bevoegd voor het opvangen en rondleiden van nieuwe ouders.

Er worden ook rond de verschillende instapdata infomomenten / curieuzeneuzemomenten voor ouders georganiseerd.

Inschrijven gebeurt enkel op school en kan dus niet via de telefoon of via e-mail.

Wij vragen ook de kids ID  van het  kind mee te brengen.

Op onze school hanteren wij de volgende werkwijze bij het inschrijven van nieuwe leerlingen.

A) Inschrijvingen die gebeuren vanaf 1 juni en tijdens de grote vakantie (1 juli – 5 juli en 16 augustus – 31 augustus)

Startdatum: 1 juni van het voorafgaande schooljaar  -> LOP (met uitzondering van de voorrangsregeling)

 • De inschrijvingen gebeuren door de administratief medewerker (Lisette of Marlies)
 • De administratief medewerker vult samen met de ouders de nodige documenten in.
 • Dit gebeurt digitaal via het programma Informat.
 • Het rapport van de voorgaande school wordt gevraagd  bij een inschrijving van het lager.

Om zo het advies van de laatst bezochte school te kunnen naleven. (Charter LOP)

 • Ouders verklaren zich akkoord  met het schoolreglement en het pedagogisch project van

de school (door middel van een handtekening) om de inschrijving rechtsgeldig te maken.

 • De ouders ontvangen ook de jaarkalender van het komende schooljaar.

B) Voorrangsperiodes

Er werd binnen het LOP Genk afgesproken dat wij de 4 voorrangsperiodes opnemen in twee periodes:

 • Periode maart/ april -> Broers en zussen + kinderen van personeel
 • Begin mei -> Voorrang indicator en niet-indicator leerling

Indicator leerling:  

 • Recht op schooltoelage
 • Geplaatste leerling
 • Leerling van rondreizende ouders
 • Moeder geen diploma

C )Inschrijvingen die gebeuren tijdens het schooljaar en betreft schoolverandering

Voor peuters wordt gewoon het verloop uit punt A gevolgd.

Voor kleuters en lager die gedurende het schooljaar van school veranderen volgt er eerst een intakegesprek met de ouders door de directeur of de respectievelijke zorgcoördinator (Mevr. Gijbels voor KO en Mevr. Jegers voor LO)

Voor de rest wordt de werkwijze gevolgd zoals staat beschreven in punt A.

D) Wanneer er kinderen worden ingeschreven die komen van een andere school en die daar het advies overzitten hebben gekregen, zullen hier ook in dat jaar waarvoor zij het advies overzitten kregen, worden ingeschreven. -> Charter van het LOP Genk

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Ze worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoen aan de toelatingsvoorwaarde, 2,5 jaar zijn, wordt hij/zij opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Aanwezigheid wordt echter ten zeerste aanbevolen, aangezien dit het succes op een gunstige schoolcarrière verhoogt!

Kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs aanwezig zijn op een instapdag. Dit is steeds de eerste dag na een vakantie : zomer, herfst, Kerst, februari, krokus, Pasen, Hemelvaart. De juiste dagen vindt u in bijlage.

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.

Weigering van inschrijving
Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan onze school leerlingen weigeren onder bepaalde omstandigheden.

1. Tuchtmaatregel
Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school.

2. Specifieke noden
Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitgewoon onderwijs onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders bij inschrijving nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.
Bij het onderzoek naar die draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met :
– de verwachtingen van de ouders t.a.v. het kind en de school;
– de concrete ondersteuningsnoden van de leerling qua leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
– een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
– de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs;
– het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.
Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht.

3. Maximumcapaciteit
Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze overschreden wordt, moet een leerling geweigerd worden.
Deze capaciteitsbepaling wordt doorgegeven aan het LOP van de stad Genk en aan de Raad van Bestuur van Scholengroep 14. Deze is ook jaarlijks herzienbaar.

4. Weigeringen
De beslissing tot weigering wordt genoteerd in het betreffende register. Ouders krijgen toelichting bij deze beslissing en ontvangen een document van weigering met daarop de rede vermeld.

Instapdata  voor peuters

Kinderen jonger dan drie jaar mogen pas een eerste keer naar school komen op de wettelijke opgelegde instapdata:

 • De eerste schooldag na de zomervakantie
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie
 • De eerste schooldag van februari
 • De eerste schooldag na de korkusvakantie
 • De eerste schooldag na de paasvakantie
 • De eerste schooldag na het hemelvaartweekend

Kinderen ouder dan drie jaar mogen alle dagen instappen.

Loading