Visie

Basisschool De Reinpad – Gelieren
“Waar kinderen op handen gedragen worden!”

 

1. WIE ZIJN WIJ?

Onze school telt twee vestigingsplaatsen, elk met hun eigen karakter. Zowel in De Reinpad als in Gelieren zijn kinderen van 2,5 tot 12 jaar welkom. Beide vestigingsplaatsen liggen in een kindvriendelijke en verkeersveilige omgeving die gemakkelijk bereikbaar is met de fiets, de auto en het openbaar vervoer. Wij bieden in elke vestiging onderwijs op maat en voor- en naschoolse opvang.

 Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities. Gelijke onderwijskansen en maximale leerwinst nastreven voor elke leerling door een aanpak op maat, dat is het engagement van het voltallige team van GO! De Reinpad- Gelieren.

Door te kiezen voor GO! De Reinpad – Gelieren

kiest u voor kwaliteitsonderwijs in de meest brede betekenis van het woord.

Wij stellen hoge eisen aan:

 • het bereiken van leerdoelen
 • waarden en normen
 • orde en tucht
 • pedagogische en didactische omkadering
 • evaluatie
 • communicatie met de ouders
 • gebouwen en omgeving
 • welbevinden

Onderstaand, en elders op deze website, kunt u al heel wat informatie over onze school terugvinden. Zelfs deze informatiesnelweg is te klein om alles te publiceren. Daarom kunt u voor meer informatie en inschrijvingen steeds terecht in onze school.
Best maakt u hiervoor telefonisch een afspraak via het nummer 089/32 23 10 of via e-mail: bs.genk.centrum@g-o.be.

 2. ONZE VISIE

In onze school willen wij allen, leerkrachten en ouders, directie en schoolbestuur, meewerken aan één en hetzelfde doel: het nastreven van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van al onze kinderen. Dit betekent dat we werken aan het hoofd (kennen), het hart (voelen) en de handen (kunnen). Dit alles steunend op het Pedagogisch project van het GO! Hierbij houden wij rekening met de capaciteiten en de mogelijkheden van elke leerling.
Onze slogan luidt dan ook: “Wij reiken elk kind een hand, maar niet zomaar een hand, maar een hand op maat!”
Differentiatie wordt bij ons hoog in het vaandel gedragen; we trachten elk kind, of het nu eerder sneller leert, dan wel leermoeilijkheden heeft, op zijn eigen manier te benaderen om het te blijven boeien.
In De Reinpad – Gelieren staan zowel kennis als algemene opvoeding centraal.

We bieden kwaliteitsonderwijs aan
Goed onderwijs geven, met aangepaste zorg voor alle leerlingen is ons hoofddoel.
We willen aan alle leerlingen kansen bieden om te komen tot die totale persoonlijkheid door:

 • het ontwikkelen van een kritische visie en een realistische kijk op het leven
 • het leren ontdekken en optimaal aanwenden van eigen mogelijkheden, vaardigheden op gebied van kennis, inzicht en attitudes.
 • het inspelen op de actualiteit.
 • het deelnemen aan culturele en sportieve activiteiten, ook naschools.
 • het leren omgaan met mislukkingen en deze te kunnen verwerken.
 • werken met de ‘talenten’ van elk kind In onze school willen we doeltreffende studie- en leermethodes en een stevige basis aanbieden.

Hierbij willen we onze kinderen o.a. volgende kwaliteiten laten verwerven:

 • zelfstandigheid
 • leren plannen
 • leren in groep werken
 • inzicht verwerven
 • zich leren uitdrukken en kunnen discussiëren
 • luisterbereidheid tonen

In onze kleuterklassen werken we vanuit de ervaringswereld van het jonge kind. We streven naar het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen, rekening houdend met de mogelijkheden van elk individueel kind en met het recht van elk kind om “kind te mogen zijn”.
We volgen daarbij de leerplannen en de eindtermen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

We hechten belang aan een degelijke opvoeding

Onze school heeft als taak de kinderen te begeleiden bij het vormen en verwoorden van hun mening ten aanzien van thema’s die leven in onze huidige maatschappij.
Ze moeten initiatieven leren nemen en hun verantwoordelijkheid opnemen. We vinden het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar, elkaars mening en elkaars bezit, voor de leermiddelen en de infrastructuur van de school. We willen hen leren verdraagzaam te zijn tegenover zichzelf en anderen. We sporen kinderen aan tot het gebruik van een verzorgde taal op onze school. We helpen ze om weerbaar te worden tegen negatieve invloeden van de maatschappij.
Onze leerkrachten gaan op een eerlijke en uitnodigende wijze om met de kinderen zodat er een vertrouwenssfeer ontstaat waarin:

 • fouten kunnen toegegeven worden
 • onze leerkrachten oog hebben voor wat de kinderen boeit, ook buiten de school
 • de leerlingen hun eigen mening mogen ontwikkelen
 • ruzies en pesterijen bespreekbaar worden
3. ONZE BOUWSTENEN
 
Het bieden van kwaliteitsvol onderwijs en het nastreven van een degelijke opvoeding wordt bereikt via een aantal concrete stappen en hulpmiddelen. Zij vormen de “bouwstenen” om onze doelen te bereiken.
 
3.1 DIDACTIEK EN LESSFEER
 • We streven naar een pedagogisch onderbouwd onderricht met regelmatige meting van de resultaten. Op die manier kunnen we tijdig bijsturen.
 • De leerkrachten houden rekening met het verschil in persoonlijkheid, met het leervermogen en de talenten van elk kind.
 • De lessen verlopen in een levendige en aangename sfeer. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modernste leermiddelen en methodes.
3.2 PROJECTEN
 

Om te werken aan de maximale ontwikkeling van onze leerlingen, organiseren wij als school regelmatig projecten, die kaderen binnen een jaarthema.

 • Cultuur
  • Door het bezoeken van toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, musea,… laten wij onze kinderen kennismaken met verschillende culturele activiteiten.
 • Creativiteit
  • In elk kind zit een natuurlijke drang om nieuwe dingen te creëren. Dit uit zich op verschillende domeinen: muziek, drama, kunst,… met als jaarlijkse apotheose de kunsttentoonstelling met werkjes van de kinderen,…
 • Milieu en gezondheid
  • Werken rond gezonde voeding, schooltuintjes, afvalverwerking,… maakt van ons een echte MOS-school!
 • Sport
  • We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam door deelname aan verschillende buitenschoolse activiteiten, schoolzwemmen, start to run, activiteiten georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport, …
 • Sociale vaardigheden
  • Met ons BEVER-project (Beleefdheid – Eerlijkheid – Verdraagzaamheid – Etiquette – Respect) werken wij rond sociale vaardigheden, gedrag en de algemene houding.
 • Verkeer
  • We willen onze kinderen ook verschillende vaardigheden meegeven om zich op een veilige manier te bewegen in het drukke verkeer. Dit gebeurt o.a. door Een fietsexamen voor onze leerlingen van het 6de leerjaar. Met Rexy onze verkeersmascotte, “bonbonactie” voor de goedparkeerders,… willen we onze leerlingen ook bewust maken van een veilige verkeersomgeving.
 • Leerlingenparlement
  • Kinderen vanaf het 3de leerjaar krijgen de kans om te participeren en mee te denken over de schoolorganisatie. In De Reinpad – Gelieren hebben de leerlingen een stem en worden ze gehoord!
 • Welbevinden
  • Kinderen moeten zich goed voelen in De Reinpad-Gelieren! Via verschillende activiteiten werken wij aan het “Samenknap” zijn, o.a. door een vriendschapsdag, bosspelen, … Zit je ergens mee? De leerkracht biedt een luisterend oor.
 • Techniek en Wetenschappen
  • Onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar volgen op geregelde basis een sessie techniek / wetenschappen in de secundaire school, om zo ook een vlotte overgang te waarborgen.
 • Samenwerken met externe diensten
  • Om aan ons opvoedingsproject te kunnen voldoen, doen wij soms beroep op externe diensten, zoals de Opvoedingswinkel, De Uitdaging, het CST,… . Een dergelijke, stevig onderbouwde samenwerking komt onze kinderen alleen maar ten goede.
 • Verteltassen
  • We werken op school met verteltassen rond verschillende socio-emotionele thema’s om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden.
3.3 LEERMIDDELEN EN DIDACTISCHE EXTRA’S
 

Leerlingen moeten in de beste omstandigheden les kunnen krijgen, rekening houdend met de evolutie in onze maatschappij.
De Reinpad en Gelieren bieden:

 • Een ruim aanbod aan moderne ontwikkelingsmaterialen in alle klassen
 • Een pc met internet en beamer in elke klas. De informatisering ligt voor iedereen open.
 • Verschillende klassen uitgerust met een smartboard.
 • I-pads als didactische ondersteuning
 • Duurzaam en pedagogisch verantwoord speelgoed op de speelplaats
3.4. BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
 
Naast didactische, culturele en sportieve activiteiten organiseren wij ook Plattelands- (1ste leerjaar), Zee- (3de leerjaar) en Ontdekkingsklassen (5de leerjaar).
 
3.5 COMMUNICATIE MET DE OUDERS
 

De ouders hebben nog steeds de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat de school nauw samenwerkt met de ouders.
Van de ouders verwachten wij dat ze ons PPGO (opvoedingsproject) en de eigenheid van onze school respecteren.
Het schoolteam en de ouders werken samen aan de opvoeding van onze kinderen. Een eerste aspect van deze samenwerking is een goede informatie uitwisseling:

Via de digitale nieuwsbrief, het heen-en weerboekje, de agenda van de kinderen, de website en briefwisseling houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen op school.
Wij organiseren:

 • Oudercontactavonden (3 x per schooljaar)
 • Infoavonden rond opvoeding en onderwijs
 • Feestelijke activiteiten zoals familiedag, schoolfeest, grootouderfeest,… Beide vestigingen hebben ook een oudervereniging.
 
 3.6 EEN DYNAMISCHE TEAM
 

Zonder een sterk, gemotiveerd en enthousiast team zou al het bovenstaande niet realiseerbaar zijn! Elke dag stellen de personeelsleden van onze school uw kind centraal. En dan bedoel ik niet alleen de leerkrachten, maar ook administratieve medewerkers, het keuken- en onderhoudspersoneel,..
Ons gemotiveerd en ervaren lerarenteam staat steeds klaar om het beste van zichzelf te geven voor de begeleiding van uw kind. Naast de nodige kennisoverdracht, wordt er meer dan voldoende aandacht gegeven aan vaardigheden, welbevinden en “attitudes”. (BEVER)
Wij zorgen ervoor dat de kinderen van nu, de verantwoordelijke volwassenen van de toekomst worden.

Wij zorgen elke dag dat De Reinpad – Gelieren de school is met dat tikkeltje meer!

Loading